ระเบียบและหลักเกณฑ์

การศึกษา

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
 2. การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
 3. การรายงานผลการศึกษา
 4. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/ฤดูหนาว/ภาคการศึกษาอื่น นอกเหนือภาคปกติ
 5. การไปร่วมประชุมทางวิชาการ (Conference/Study Trip)
 6. การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว
 7. การขอไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ศึกษา
 8. การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย
 9. การเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา/สาขาวิชาที่จะศึกษา
 10. การย้ายสถานศึกษา
 11. การพักการศึกษาชั่วคราว
 12. การขอสอบแก้ตัว/การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
 13. การขยายเวลาการศึกษา
 14. การฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา
 15. การกลับประเทศไทยถาวรหลังสำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษา

การเบิกจ่าย

ค่าเดินทาง

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมมนาวิชาการ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร