ระเบียบและหลักเกณฑ์

สารบัญหลัก

  1. คู่มือเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์  สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ตามเอกสารแนบ (คู่มือ53)
  2. ระเบียบและหลักเกณฑ์ (เฉพาะนักเรียนที่เรียนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
  3. ระเบียบและหลักและหลักเกณฑ์จากหน้า website ของสำนักงานก.พ. คลิกที่นี้

4.สัญญาและการชดใช้ทุน

5.ระเบียบนักเรียนทุนทุกระดับ

5.1 ก่อนการเดินทางไปศึกษา

  • การดำเนินการเมื่อมีสถานศึกษาตอบรับ
  • การขอเบิกค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง
  • การขอหนังสือรับรองการเงินเพื่อใช้ในการสมัครสถานศึกษา

5.2 ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ

5.3 หลังสำเร็จการศึกษา

  • การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

ระเบียบและหลักเกณฑ์ (เฉพาะนักเรียนที่เรียนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

ประเทศออสเตรเลีย (กลับสู่สารบัญ)

ประเทศนิวซีแลนด์ (กลับสู่สารบัญ)

 

การเดินทางกลับมาแก้ไขวิทยานิพนธ์ (major correction) (กลับสู่สารบัญ)

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วและได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อรอการตรวจ แต่ปรากฎว่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน 
กพ.กําหนดหลักการในการพิจารณากรณีนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศออเตรเลียที่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการแล้ว และได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรอการตรวจแต่ปรากฎว่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านและไม่สามารถแก้ไขวิทยานิพนธ์ในขณะที่อยู่ประเทศไทยได้
หากนักเรียนยังมีเวลาศึกษาเหลืออยู่ตามกรอบระยะเวลาการรับทุนรัฐบาลก็พิจารณาอนุมัติทุนได้ โดยนักเรียนจะต้องส่งคํารับรองอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเหตุผลความจําเป็นให้กพ.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง