ระเบียบและหลักเกณฑ์ (การเบิกจ่าย)

ค่าเดินทาง

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนี้

 1. ค่าเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ใช้แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย)
 2. ค่าเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษา
 3. ค่าเดินทางไปสัมมนาวิชาการ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร
 4. ค่าเดินทางไป Re-new passport/Visa

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

นักเรียนทุนฯ มีสิทธิเบิกตามที่จ่ายจริง โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเครื่องบิน หรือพาหนะสาธารณะ (เช่น รถไฟ รถประจำทาง) ในชั้นประหยัด

1.2 ต้องเป็นค่าเดินทางจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่

1.3 ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน (Passenger Receipt และ Itinerary Invoice) สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน และกากตั๋วรถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถไฟและรถประจำทาง มาประกอบคำขอเบิกค่าเดินทางด้วย

ข้อควรจำ

 • นักเรียนทุนฯ ซึ่งย้ายสถานศึกษาเพื่อศึกษาในระดับเดิม เช่น เรียนปริญญาตรีปีแรกในสถานศึกษา ก. แล้วย้ายไปศึกษาระดับเดิม (ปริญญาตรี) ในสถานศึกษา ข. จะไม่มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง
 • ผู้เดินทางโดยรถเช่าหรือรถส่วนตัว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่ารถหรือค่าน้ำมัน
 • ผู้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย แล้วเดินทางจากเมืองไทยไปสถานศึกษาใหม่โดยตรง ไม่มีสิทธิค่าเดินทางเพื่อย้ายไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
 • นักเรียนทุนฯ ต้องจ่ายค่าเดินทางระหว่างสนามบิน (สถานีรถไฟหรือสถานีรถประจำทาง) กับที่พักเอง
 • การเดินทางต้องเป็นเส้นทางตรงจากเมืองที่สถานศึกษาเดิมตั้งอยู่ ไปเมืองที่สถานศึกษาใหม่ตั้งอยู่ ต้องไม่มีการออกนอกเส้นทาง หรือพักค้างคืนนอกเส้นทาง
 • นักเรียนฯ ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเดินทาง ถ้าสถานศึกษาเดิม และ สถานศึกษาใหม่ ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกัน
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตไม่สามารถเบิกได้

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา

นักเรียนฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน และค่าระวางขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทย (เหมาจ่ายอัตราเดียว 450 ดอลลาร์สหรัฐ) ในการเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกเดินทางสายการบินใดก็ได้ แต่ต้องเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินกับสายการบินอื่น อย่างน้อย 1 สายการบิน หรือ 1 บริษัททัวร์ ในเส้นทางและวันเดินทางเดียวกัน โดยสามารถเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบิน หรือบริษัททัวร์ที่มีราคาต่ำที่สุด ทั้งนี้ การพิจารณาจะอยู่บนหลักการของความประหยัดและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายดังนี้

 • กรณีนักเรียนทดรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปก่อน ให้ยื่นแบบคำร้องขอเบิกจ่ายมายัง สนร. ได้ โดยต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง หากชำระออนไลน์ โปรดส่งสำเนา Statement บัตรเครดิตประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม
 • รายละเอียดเส้นทางการบิน (Itinerary)/E-Ticket
 • เอกสารเปรียบเทียบราคาค่าตั๋วโดยสารของสายการบินอื่น อย่างน้อย 1 สายการบิน ที่ราคาน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม (สามารถ print จากเว็บไซต์ประกอบการเบิกจ่ายได้ หากไม่มีเอกสารเปรียบเทียบ สนร. จะเบิกจ่ายให้ตามข้อมูลเปรียบเทียบของ สนร.)
 • กรณีนักเรียนฯ จองตั๋วเดินทาง ผ่านบริษัทนายหน้า สนร. จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้บริษัทนายหน้าโดยตรง โดยนักเรียนต้องนำส่งเอกสารดังนี้ให้ สนร.
 • แบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา
 • Invoice ค่าตั๋วเครื่องบิน และรายละเอียดการเดินทาง
 • เอกสารเปรียบเทียบราคาค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่น อย่างน้อย 1 สายการบิน หรือ 1 บริษัททัวร์

ข้อควรจำ

 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตไม่สามารถเบิกได้
 • ค่าตั๋วที่นักเรียนมีสิทธิเบิกจ่าย ต้องเป็นเส้นทางจากเมืองที่ท่านศึกษาถึงกรุงเทพฯ หากท่านเปลี่ยนเส้นทาง จะต้องติดต่อสอบถาม สนร. ก่อน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยต้องเปรียบเทียบราคากับการเดินทางจากเมืองที่ศึกษา หากมีส่วนต่างนักเรียนต้องรับผิดชอบเอง
 • นักเรียนต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ผู้ที่เดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวหรือพักการศึกษาชั่วคราว ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ผู้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ ไม่มีสิทธิเบิกค่าเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมมนาวิชาการ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

หากการไปประชุมทางวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกได้ดังนี้ ค่าเดินทางไป-กลับ โดยประหยัด (ก่อน-หลัง 1 วันที่เข้าร่วมประชุม) ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักโดยประหยัด (ไม่เกิน 200 AUD) ค่ารถโดยสารสาธารณะ ค่าวีซ่า และค่าประกันการเดินทาง โดยเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
หากไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่นักเรียนมีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์ สามารถเบิกจ่ายได้ 1 ครั้ง โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่าย :  ให้นักเรียนรวบรวมใบสำคัญทางการเงิน (Itinerary และ ใบเสร็จต่างๆ) ประกอบคำขอการเบิกจ่าย โดย สนร. จะพิจารณาจากความเหมาะสมและประหยัด และจะดำเนินการเบิกจ่ายภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นักเรียนไม่สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจน และวางแผนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ทั้งนี้ หากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/แหล่งทุนอื่น ขอให้แจ้ง สนร. ด้วย โดยหลักฐานการเบิกจ่ายต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

(ดาวน์โหลด ฟอร์ม PDF แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย.pdf   DOC แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย.doc)

ข้อควรจำ

 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตไม่สามารถเบิกได้
 • ค่าที่พัก ระบุรายละเอียด วันที่เข้าพักและจำนวนผู้เข้าพัก
 • ค่าเดินทางระหว่างเมือง หากเดินทางโดยเครื่องบินถูกกว่ารถไฟ สามารถเบิกได้ โดยนักเรียนหาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินที่มีอัตราถูกกว่าค่ารถไฟจริง
 • อัตราแลกเปลี่ยน หากไม่มีหลักฐานแสดง สนร.จะคิดจากอัตราก่อนวันเดินทาง 1 วัน
 • หากเดินทางไปทัศนศึกษาก่อน-หลัง การประชุม สนร. จะเบิกค่าใช้จ่ายจากเวลาที่เริ่มประชุม-สิ้นสุดการประชุมเท่านั้น
 • ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จหรือวันที่สำรองจ่าย

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป Re-new passport/Visa