Forms & Download

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

2. การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์   Release of Academic Records.pdf

3. การรายงานผลการศึกษา

4. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/ฤดูหนาว/ภาคการศึกษาอื่น นอกเหนือภาคปกติ

5. การไปร่วมประชุมทางวิชาการ (Conference/Study Trip)

6. การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว

  • แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว    DOC
  • รายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ   DOC         PDF

7. การขอไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ศึกษา  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ.pdf

8. การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

  • แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว   DOC        PDF
  • รายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ   DOC        PDF

9. การเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา/สาขาวิชาที่จะศึกษา General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ.pdf

10. การย้ายสถานศึกษา  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ.pdf

11. การพักการศึกษาชั่วคราว  General Request Form แบบขอให้ดำเนินการต่างๆ.pdf

12. การขอสอบแก้ตัว/การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

13. การขยายเวลาการศึกษา

14. การฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

15. การกลับประเทศไทยถาวรหลังสำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษา

  • แจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทและขอกลับไทยถาวร   DOC          PDF
  • แจ้งยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก และขอกลับไทยถาวร   DOC         PDF