2.การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษา

นักเรียนจะต้องรีบรายงานตัวต่อ สนร. ทางอีเมล oeacanberra@ocsc.go.th ภายใน 1 วันที่เดินทางถึง โดยส่งเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. แบบรายงานตัวไปศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับจากสำนักงาน ก.พ.
2. สำเนาการรับเงินค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางที่ทาง ก.พ.ได้ให้มาก่อนการเดินทาง
3. แจ้งข้อมูลช่องทางการติดต่อ
– ที่อยู่
– เบอร์โทรศัพท์ที่ออสเตรเลีย มือถือและ land line
– อีเมลสำหรับการติดต่อกับ สนร.
– Line ID
4. ข้อมูลบัญชีธนาคาร
– ชื่อธนาคาร – Financial Institution (ศึกษา ณ ออสเตรเลีย ขอให้เปิดบัญชีของ Commonwealth Bank ศึกษา ณ นิวซีแลนด์ ขอให้เปิดบัญชีของ ANZ เนื่องจาก สนร.ออสเตรเลีย ใช้ธนาคารดังกล่าว ในการโอนและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านทั้ง 2 ธนาคารนี้)
– รหัสธนาคาร – BSB Number/ABA Number/Bank Code/BIC)
– หมายเลขบัญชีธนาคาร – (Account Number/IBAN)
– ที่อยู่ธนาคาร – Financial Institution Address + City + State

5. ลงชื่อในแบบฟอร์มการยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา (Consent to the Disclosure)

ดาวน์โหลด ฟอร์ม Release of Academic Records Release of Academic Records.pdf

**หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง ขอให้แจ้ง สนร. โดยเร็วทุกครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องรีบแจ้งให้ สนร. ทราบว่ายกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม และเปิดบัญชีใหม่ก่อนจะถึงกำหนดการโอนเงินประจำงวดอย่างน้อย 20 วัน โดยหากไม่แน่ใจโปรดอย่าเพิ่งปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมจนกว่าจะได้รับการ โอนเงินในงวดนั้นเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยปิดบัญชีธนาคารและแจ้งเลขที่บัญชีใหม่ ซึ่งหากไม่รีบแจ้งให้ สนร. ทราบ สนร. จะยังคงโอนเงินเข้าบัญชีเดิมซึ่งอาจทำให้เงินสูญหายได้