13. การขอขยายเวลาศึกษาต่อ

นักเรียนต้องศึกษากรอบระยะเวลาทุนรัฐบาลที่ได้รับเพื่อมาศึกษาในต่างประเทศ และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การขยายเวลาศึกษาต่อ สามารถกระทำได้โดยยื่นเรื่องขอขยายเวลาศึกษาต่อพร้อมด้วยคำชี้แจง และเหตุความจำเป็นที่ขอขยายเวลาศึกษา โดยส่งไปยัง สนร. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดเวลาสิ้นสุดการรับทุน โดย สำนักงาน ก.พ./ สนร. อาจพิจารณาเอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีดังนี้
– คำร้องขออนุมัติขยายเวลาศึกษา การต่อระยะเวลาทุน คำร้องขอขยายเวลา.doc คำร้องขอขยายเวลา.pdf
– Student’s Progress Report and Supporting Letter to Accompany for an Extension -Form Extension1.1 PDF Progress Report and Supporting Letter to Accompany.pdf
– Progress Report: รายงานผลการศึกษาThai Government Scholarship Post Graduate Student’s Progress Report –Form Progress 1 PDF Progress report (Postgraduate).pdf
– แนบ CoE ของหลักสูตรปัจจุบัน
– หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีนักเรียนทุนปริญญาเอก)
หมายเหตุ: หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่อไป และสถานภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งสามารถขอได้จาก Student Office/ Graduate Office/ Admission Office/ Research Office ซึ่งเนื้อความในจดหมายควรระบุระยะเวลาที่ นทร. เริ่มลงทะเบียนและระยะเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สำนักงาน ก.พ. กำหนดระยะเวลาการศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ไว้เบื้องต้น ดังนี้

ปริญญาตรี3 ปี (ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษ และ Foundation Year ของนักเรียนทุนระดับมัธยมฯ)
ปริญญาตรี-โท4 ปี
ปริญญาโท2 ปี
ปริญญาโท-เอก6 ปี*
ปริญญาเอก4 ปี*
• ทั้งนี้ ขอให้ยึดกรอบระยะเวลาศึกษาจากหนังสือส่งตัวจากสำนักงาน ก.พ. เป็นหลัก)