7. การขอไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ศึกษา

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสงค์จะขอไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ศึกษา ต้องส่งคำขอไปยัง สนร. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งจะพิจารณาจาก
-เป็นการเดินทางที่ไม่กระทบต่อการศึกษา ไม่ทำให้เสียผลการเรียน เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อคำสั่งหรือประกาศของสำนักงาน ก.พ. / สนร.