14. การฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา

 กรณีที่นักเรียนมีความประสงค์จะขออยู่ฝึกอบรม-ดูงานภายหลังสำเร็จการศึกษา ก่อนเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการนั้น จะต้องยื่นแบบขอลา/ขยาย การฝึกอบรม/ดูงานต่อ พร้อมหนังสือตอบรับการฝึกอบรม-ดูงาน ต่อ สนร. ล่วงหน้าก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 60 วัน

โดย สนร. จะพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.เป็นนักเรียนที่สำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาศึกษาด้วยทุนรัฐบาลเท่านั้น

  1. มีสถานที่ฝึกอบรม-ดูงาน ตอบรับให้ฝึกอบรม-ดูงาน โดยระบุระยะเวลาชัดเจน และมีโครงการประกอบการพิจารณา
  2. ความเห็นสนับสนุนจากเจ้าสังกัด ทั้งนี้ นักเรียนควรติดต่อเจ้าสังกัดโดยตรงเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน และมีหนังสืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมายื่นเรื่องต่อ สนร. ต่อไป
  3. จะต้องเป็นการฝึกอบรม-ดูงานในประเทศที่ได้รับทุนไปศึกษา
  4. สนร. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ กรณีที่ระยะเวลาฝึกอบรม-ดูงานไม่เกิน 6 เดือน กรณีที่เกิน 6 เดือนสนรฯ จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเป็นรายๆ ไป
  5. การฝึกอบรม-ดูงาน มีความสำคัญช่วยให้การศึกษาสมบูรณ์ขึ้นและการฝึกอบรม-ดูงานดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม-ดูงานจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต
  6. การฝึกอบรม-ดูงานต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่สถานที่ที่ฝึกอบรม-ดูงาน
  7. ระหว่างที่ฝึกอบรม-ดูงาน นักเรียนทุนรัฐบาลจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ จากทางราชการ