12. การขอสอบแก้ตัว/การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

ในระหว่างการศึกษา นักเรียนต้องประเมินความพร้อมและความสามารถของตนเองในการเรียนให้ผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ที่กำหนดตามหลักสูตร หากพบว่าไม่มีความพร้อม หรือมีความเสี่ยงที่จะสอบไม่ผ่าน ให้รีบแจ้ง สนร. และเพิกถอนรายวิชานั้น ๆ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถอนรายวิชาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ หากไม่สามารถเพิกถอนรายวิชาได้ทัน และทราบผลว่าสอบไม่ผ่าน ทำให้ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/เรียนซ้ำ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง