1. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางถึงออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ศึกษากฎ ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็ปไซต์ สนร. 

ไฟล์ การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาออสเตรเลีย

ไฟล์ ระเบียบข้อบังคับของ ก.พ.ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551