15. การกลับประเทศไทยถาวรหลังสำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษา

นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จ/เสร็จสิ้นการศึกษาในต่างประเทศ จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสแรก โดยไม่ต้องอยู่รอรับปริญญา ทั้งนี้ ต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ดังนี้

  • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝีกอบรม เกิน 1 ปี : ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน (รวมวันรายงานตัวกับหน่วยงานต้นสังกัด)
  • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม เกิน 6 เดือน : ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน (รวมวันรายงานตัวกับหน่วยงานต้นสังกัด)
  • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ไม่เกิน 6 เดือน : ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน (รวมวันรายงานตัวกับหน่วยงานต้นสังกัด)
  • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน : ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน (รวมวันรายงานตัวกับหน่วยงานต้นสังกัด)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ เริ่มนับจากวันที่สอบ/ส่งงานวิชาสุดท้าย ตามที่หลักสูตรกำหนด (ป.ตรี/ป.โท) หรือวันที่ส่งวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) โดย นักเรียนทุนดำเนินการ ดังนี้

  • ฟอร์ม แจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และขอกลับไทยถาวร .DOC .PDF
  • ฟอร์ม แจ้งยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก และขอกลับไทยถาวร .DOC .PDF