9. การเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา/สาขาวิชาที่จะศึกษา

นักเรียนจะต้องดำเนินเรื่องขออนุมัติโดยด่วนที่สุด หรืออย่างน้อย 60 วัน ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าสังกัดก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแนวการศึกษา/สาขาวิชา ได้

โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดยระบุสาขาวิชาที่จะขอเปลี่ยนไปศึกษา พร้อมเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนแปลง

(ใช้แบบขออนุมัติเรื่องต่างๆ General Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF
2. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่จะศึกษา
3. หลักฐานทางการศึกษา (Official Transcript)