5.Conference / Study trip

การไปร่วมประชุมทางวิชาการ

นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและมีความประสงค์จะไปร่วม ประชุมทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศ จะต้องยื่นเอกสารต่อ สนร. โดย สนรฯ จะพิจารณาจาก

1. หากการไปประชุมทางวิชาการเป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกได้ดังนี้ ค่าเดินทางไป-กลับโดยประหยัด ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
2. หากไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร แต่นักเรียนมีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์ สามารถเบิกจ่ายได้ 1 ครั้ง โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

โดยเอกสารที่ต้องยื่นให้ สนร. เพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้

1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติไปร่วมประชุมวิชาการ – แบบขอไปประชุมทางวิชาการ.pdf
2. สำเนารายละเอียดการประชุมวิชาการซึ่งระบุสถานที่   ระยะเวลาการประชุม และค่าใช้จ่าย
3. หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ ออกโดยสถานศึกษา (Department) ที่ระบุว่าการประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นข้อบังคับของหลักสูตร (Degree Requirement) หรือ แสดงเหตุผลความจำเป็นในการสำเร็จการศึกษา

4.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. แบบคำร้องขอเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการขอเบิกจ่าย ให้นักเรียนรวบรวมใบสำคัญทางการเงิน (Itinerary และ ใบเสร็จต่างๆ) ประกอบคำขอการเบิกจ่ายด้วย
6. หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  Reimburse form