8. การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ต้องแจ้ง สนร. ให้ทราบก่อนวันเดินทางกลับไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (กลับเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/ทัศนศึกษา)

2. รายละเอียดโครงการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ และแผนการเก็บข้อมูล

3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ

1. สำหรับค่าใช้จ่ายกรณีกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยนั้น นักเรียนจะได้รับค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายของประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกิน 180 วัน ส่วนที่เกิน 180 วันจะได้รับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีก

2. นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับอนุมัติให้กลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นช่วงๆ ให้นับเวลาทุกช่วงรวมกันแล้วได้รับค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

3. กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลได้รับอนุมัติให้กลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วต่อมาได้รับอนุมัติให้อยู่เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่อเนื่องกัน ให้นับเวลาทั้งสองประเภทรวมกัน ต่อเนื่องกัน และได้รับค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันตามข้อ 1

4. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลรายงานผลความคืบหน้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลทำวิทยา นิพนธ์ทุก ๆ 3 เดือน ให้ สนร. ทราบ และเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนในงวดต่อไป (ในกรณีที่ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนอยู่) ในระหว่างที่ยังเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์อยู่

5. เมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลฯ และได้เดินทางกลับมาถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้ว ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ  – รายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ.doc or PDF ให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย