10. การย้ายสถานศึกษา

การย้ายสถานศึกษา

กรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องขอย้ายสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการประสบปัญหาในการศึกษา หรือปัญหาอื่น นักเรียนจะต้องส่งคำร้อง พร้อมเอกสารรับรองประกอบ(ตามกรณี)ไปยังสนร. และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการย้ายได้

สนร.มีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1. ก.พ.หรือเจ้าสังกัดมิได้กำหนดสถานศึกษาสำหรับผู้นั้นไว้โดยเฉพาะเจาะจง
2. สาขาวิชา หรือแนวการศึกษาคงเดิม
3. สถานศึกษาแห่งใหม่ จะต้องมีมาตรฐานการศึกษาในระดับที่จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิไม่ต่ำไปกว่าเดิม
4. ไม่ใช้เวลาศึกษาเพิ่มขึ้นเกินความสมควร (สถานศึกษาแห่งใหม่ต้องรับโอนหน่วยกิตรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในจำนวนอันควร)
5. ไม่ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ ก.พ. กำหนด

โดยนักเรียนจะต้องยื่นเอกสารให้กับ สนร. ล่วงหน้า 60 วัน ดังนี้

1. หนังสือขอย้ายสถานศึกษา ใช้แบบขออนุมัติเรื่องต่างๆ

  • General Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF

2. รายงานผลการศึกษาครั้งหลังสุด ออกโดยสถานศึกษา (Official Transcript)
3. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา พร้อมระบุภาคการศึกษาที่ตอบรับ
4. หนังสือรับรองประกอบ เช่น หนังสือรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วย หรือหนังสือรับรองผลสอบ กรณีสอบไม่ผ่าน เป็นต้น

กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานศึกษา
1. นักเรียนจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการย้ายสถานศึกษาแต่อย่างใด
2. นักเรียนจะได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราของเมืองที่ย้ายไปศึกษานับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่สถานศึกษาแห่งใหม่เปิดภาค
3. กรอบระยะเวลารับทุนรัฐบาลจะคงเดิม ไม่มีการปรับเพิ่มระยะเวลารับทุนเกินกรอบกำหนดเดิมแต่อย่างใด คือจะนับต่อเนื่องจากเวลาที่ได้ศึกษาไปแล้ว ณ สถานศึกษาเดิม

4. นักเรียนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น (หากมี)