6. การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสงค์จะเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวที่ประเทศไทย ต้องแจ้ง สนร. ให้ทราบก่อนวันเดินทางกลับไม่น้อยกว่า 30 วัน  ซึ่งจะพิจารณาจาก

– เป็นการเดินทางที่ไม่กระทบต่อการศึกษา ไม่ทำให้เสียผลการเรียน เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อคำสั่งหรือประกาศของสำนักงาน ก.พ. / สนร.

– นักเรียนรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง

โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายัง สนร.

  • กรณีเดินทางฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา  

      – แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว – DOC

      – Academic Calendar ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่แสดงช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพื่อยืนยันว่าเดินทางในช่วงปิดเทอมตามจริง

  • กรณีเดินทางฯ ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา 

      – แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว (กลับเยี่ยมบ้าน/ทัศนศึกษา)(ยี่นแบบฟอร์มนี้แล้วยื่นกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ) – DOC

      – หนังสืออนุญาตจากสถานศึกษา และหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรีกษา (สำหรับ ป.เอก)

หมายเหตุ

1. ใน 1 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 28 กุมภาพันธ์) ช่วงที่เดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวนักเรียนฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนในอัตราประเทศที่ศึกษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ส่วนที่เกิน จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ยกตัวอย่างเช่น นทร.เอ เรียนอยู่รัฐ NSW ขอกลับเพื่อเยี่ยมครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 93 วัน ดังนั้น 3 วันที่เกิน (วันที่ 30, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ จะถูกตัดเงิน)

2. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยนักเรียนจะต้องรายงานตัว ณ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานเจ้าของทุนในโอกาสแรกที่ทำได้ (อาจดำเนินการติดต่อพี่เลี้ยงทางอีเมล์หรือโทรศัพท์)

3. เมื่อนักเรียนเดินทางกลับมาถึงออสเตรเลียแล้ว ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ ให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย

แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ – DOC or PDF

4. ตามระเบียบของ Australian Government :Department of Immigration and Border Protection and Thailand Government :กำหนดว่า

4.1 หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขณะเดินทางเข้า/ออกประเทศ หากนักเรียนทุนท่านใดประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางให้ติดต่อ  Thai E-Passport:Royal Thai Embassy

4.2 Student Visa ต้องไม่หมดอายุขณะเดินทางเข้า/ออกประเทศ

5. หากนทร.ท่านใดเดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเดินทางกลับไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือทัศนศึกษา ณ ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ตนศึกษาโดยไม่ได้แจ้ง สนร.ออสเตรเลีย และไม่ได้รับอนุญาต ขอให้รีบดำเนินการขออนุญาตมาที่สนร.โดยด่วน ในโอกาสแรกที่กระทำได้