การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว

การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว

นักเรียนทุนรัฐบาลที่ประสงค์จะเดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราวที่ประเทศ ไทย ต้องแจ้ง สนร. ให้ทราบก่อนวันเดินทางกลับไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายัง สนร.

1. กรณีเดินทางฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา  

   1.1 แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว (กลับเยี่ยมบ้าน/ทัศนศึกษา)(ยี่นแบบฟอร์มนี้แล้วยื่นกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ) – DOC

   1.2 Academic Calendar ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่แสดงช่วงเวลาปิดภาคเรียน เพื่อยืนยันว่าเดินทางในช่วงปิดเทอมตามจริง

2. กรณีเดินทางฯ ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา 

   2.1 แบบฟอร์มขอกลับประเทศไทยชั่วคราว (กลับเยี่ยมบ้าน/ทัศนศึกษา)(ยี่นแบบฟอร์มนี้แล้วยื่นกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ) – DOC

   2.2 หนังสืออนุญาตจากสถานศึกษา และหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรีกษา (สำหรับ ป.เอก)

หมายเหตุ

     1.ใน 1 ปีการศึกษา ช่วงที่เดินทางกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว นักเรียนทุนฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนในอัตราประเทศที่ศึกษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ส่วนที่เกิน 3 เดือนจะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

       ( 1 ปีการศึกษา คือ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 28 กุมภาพันธ์) นับระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 เดือน

      ยกตัวอย่างเช่น นทร.เอ เรียนอยู่รัฐ NSW ขอกลับเพื่อเยี่ยมครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 3 เดือน 8 วัน ดังนั้น 8 วันที่เกินจะถูกตัดเงิน 8วัน

      วิธีคิด จำนวนวันที่เกิน 8 วันนั้น ไปตกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมี 28 วัน ดังนั้น 1850/28วัน=AUD66.07 ต่อวัน

                 เพราะฉะนั้น นทร.เอ กลับเกิน 8 วัน * 66.07 AUD = 528.56 AUD (ซึ่งระบบจะทำการหักอัตโนมัติในงวดส่งเงิน มกราคม-มีนาคม2560)

     2. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย นักเรียนทุน ODOS จะต้องไปรายงานตัว ณ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้  สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานเจ้าของทุนในโอกาสแรกที่ทำได้

     3. เมื่อนักเรียนเดินทางกลับมาถึงออสเตรเลียแล้ว ให้นำส่งแบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ ให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย

        แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ – DOC or PDF

     4. ตามระเบียบของAustralian Government :Department of Immigration and Border Protection   and Thailand Government :กำหนดว่า

         4.1 หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขณะเดินทางเข้า/ออกประเทศ หากนักเรียนทุนท่านใดประสงค์ที่จะทำหนังสือเดินทางให้ติดต่อ

        Thai E-Passport:Royal Thai Embassy

         4.2Student Visaต้องไม่หมดอายุขณะเดินทางเข้า/ออกประเทศ

    5. หากนทร.ท่านใดเดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเดินทางกลับไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือทัศนศึกษา ณ ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่ตนศึกษา

       โดยไม่ได้แจ้ง สนร.ออสเตรเลีย และไม่ได้รับอนุญาต ขอให้รีบดำเนินการขออนุญาตมาที่สนร.โดยด่วน ในโอกาสแรกที่กระทำได้

     ทั้งนี้ไม่เกินสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2559 สำหรับ นทร.ที่ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา ขอให้แจ้งสนร.ออสเตรเลีย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

    สำหรับนทร.ODOS ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อจะเข้าไปรายงานตัวที่ สำนักงาน ก.พ.