การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

นักเรียนต้องกรอกแบบขอศึกษาภาคฤดูร้อน แจ้งให้ สนร. ทราบล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนศึกษาอย่างน้อย 30 วันทำการ  ทั้งนี้ วิชาที่นักเรียนขอลงทะเบียนศึกษาจะต้องเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตร สามารถนับหน่วยกิตเข้าในโปรแกรมการศึกษาได้  สำหรับวิชาที่เป็น Audit   วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาที่จัดอยู่ในประเภท Recreation Subject ระเบียบไม่อนุญาตให้ลงศึกษา ยกเว้นแต่เป็นการบังคับของหลักสูตร ซึ่ง นักเรียนจะต้องส่งหนังสือยืนยันการบังคับให้ศึกษาจากหัวหน้าภาคส่งพร้อมแบบ ขอศึกษาภาคฤดูร้อนไปยัง สนร. ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันทำการก่อนถึงวันลงทะเบียนศึกษา

กรณีที่ขอศึกษา ณ สถานศึกษาเดิม

ส่งแบบขอศึกษาภาคฤดูร้อนให้ สนร. ทราบล่วงหน้าตามกำหนดวันข้างต้นหากวิชาที่ขอศึกษาเป็นไปตามระเบียบข้างต้น นักเรียนจะได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนศึกษาได้โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ขอไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่นในประเทศที่กำลังศึกษา หรือศึกษา ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

ต้องเป็นข้อบังคับของหลักสูตร หรือมีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ นักเรียนต้องส่ง แบบขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนให้ สนร. พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน พร้อมหนังสือยืนยันว่าเป็นข้อบังคับของหลักสูตร หรือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องไปศึกษา จากหัวหน้าภาควิชา  พร้อมรับรองการโอนหน่วยกิต และรายละเอียดของวิชา ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา ณ สถานศึกษาอื่น หรือต่างประเทศ  หากนักเรียนได้รับอนุมัติ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน นักเรียนจะได้รับตามเมือง หรือประเทศที่ไปศึกษาตามวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรแกรม โดยนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมขอวีซ่าด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ระเบียบจะอนุมัติให้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร (หากเป็นการขอไปศึกษาในต่างประเทศ สนร. จะยึดหลักเกณฑ์พิจารณาเช่นเดียวกับการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ)

(หมายเหตุ : นักเรียนจะไม่สามารถขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการของสถานศึกษา )

เอกสารประกอบการพิจารณา

1.แบบคำขอลงทะเบียนศึกษาภาคฤดูร้อน

  • Summer Study Form: แบบขออนุมัติศึกษาภาคภาคฤดูร้อน ไทย – PDF อังกฤษ – PDF

 

2.รายละเอียดของวิชา และแสดงหลักฐานรับรองการโอนหน่วยกิต