3.การรายงานผลการศึกษา

นักเรียนจะต้องนำส่งแบบรายงานผลการศึกษาให้ สนร. ทราบอย่างสม่ำเสมอ และ สนร. จะส่งแบบรายงานผลการศึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต้นเจ้าของทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป การรายงานการศึกษาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ สนร. และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการศึกษา ซึ่งหากนักเรียนเกิดปัญหาในการศึกษา ก็จะสามารถแก้ปัญหาและหาทางช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที ทั้งนี้ สนร. อาจพิจารณาชะลอ/ไม่ส่งค่าใช้จ่ายประจำเดือน หากนักเรียนไม่ส่งรายงานผล/ความก้าวหน้าทางการศึกษาตามกำหนดเวลา

ตารางการรายงานผลการศึกษาสำหรับ นักเรียนทุนปริญญาเอก

ระดับการศึกษา
กำหนดการส่งรายงานการศึกษา
เอกสารประกอบ
ปริญญาเอก
ครั้งที่ 1.ภายใน 31 ธันวาคม
1.หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้นฉบับ)
2.แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

PDF Form: phd_progress-report-form

Doc. Form: phd_progress-report-form

3.Progress Report (English version)
progress-report

4.CoE ปัจจุบัน

ตารางการรายงานผลการศึกษาสำหรับ นักเรียนทุนปริญญาโท

ระดับการศึกษา
กำหนดการส่งรายงานการศึกษา
เอกสารประกอบ
ปริญญาโท
ครั้งที่ 1.ภายใน 31 กรกฎาคม

ครั้งที่ 2.ภายใน 31 ธันวาคม
1.แบบรายงานความก้าวหน้าระดับปริญญาโท

Doc.Form:  progress-report-form-master

PDF Form: progress-report-form-master

2.Unofficial Transcript หรือ Grade Report

3.CoE ปัจจุบัน

ตารางการรายงานผลการศึกษาสำหรับ นักเรียนทุนปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
กำหนดการส่งรายงานการศึกษา
เอกสารประกอบ
ปริญญาตรี
ครั้งที่ 1.ภายใน 31 กรกฎาคม

ครั้งที่ 2.ภายใน 31 ธันวาคม
1.แบบรายงานความก้าวหน้าระดับปริญญาตรี

Doc Form: progress-report-form-bach

PDF Form: bachelor_progress-report-form


2.Unofficial Transcript หรือ Grade Report

3.CoE ปัจจุบัน