การพักการศึกษาชั่วคราว

การพักการศึกษาชั่วคราว

  การพักการศึกษาชั่วคราวมี 4 กรณี คือ

 1. พักการศึกษาเนื่องจากป่วยและแพทย์ ก.พ. ให้ความเห็นว่าควรให้พักการศึกษาชั่วคราว ซึ่งรวมถึงกรณีการลาคลอดบุตรด้วย

2. พักการศึกษาชั่วคราวเนื่องจากสมัครสถานศึกษาในภาคถัดไปไม่ทันหรือ ไม่มีสถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษาต่อเนื่อง

3. พักการศึกษาเนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องวีซ่า ปัญหาเรื่องการเรียน ฯลฯ

4. พักการศึกษาเนื่องจากมีการย้ายประเทศทำให้เทอมการศึกษาของประเทศที่จะไปศึกษาไม่ตรงกัน

โดยให้นักเรียนยื่นเอกสารให้ สนร. ดังนี้

1. หนังสือขอพักการศึกษา

  • General Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF

2. เอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือจากสถานศึกษา ฯลฯ