11. การพักการศึกษาชั่วคราว

การพักการศึกษาชั่วคราว

  การพักการศึกษาชั่วคราวมี 4 กรณี คือ

1. พักการศึกษาเนื่องจากป่วยและแพทย์ ก.พ. ให้ความเห็นว่าควรให้พักการศึกษาชั่วคราว ซึ่งรวมถึงกรณีการลาคลอดบุตรด้วย และหากนักเรียนทุนพักการศึกษาชั่วคราวเนื่องจากป่วย เมื่อจะเดินทางกลับไปศึกษาต่อต้องมีใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถกลับไปศึกษาได้ สำหรับกรณีพักการศึกษาเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตหรือพักการศึกษาเนื่องจากป่วย ต้องมีใบรับรองแพทย์ของคณะกรรมการแพทย์ ก.พ. รับรองว่าสามารถกลับไปศึกษาได้
2. พักการศึกษาชั่วคราวเนื่องจากสมัครสถานศึกษาในภาคถัดไปไม่ทันหรือ ไม่มีสถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษาต่อเนื่อง หรือรอสถานศึกษาเปิดภาคการศึกษาในระดับถัดไป
3. พักการศึกษาเนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องวีซ่า ปัญหาเรื่องการเรียน ฯลฯ
4. พักการศึกษาเนื่องจากมีการย้ายประเทศทำให้เทอมการศึกษาของประเทศที่จะไปศึกษาไม่ตรงกัน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการรับทุนอนุมัติให้พักการศึกษาชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี/ 1 ปีการศึกษาแล้วแต่กรณี

โดยให้นักเรียนยื่นเอกสารให้ สนร. ดังนี้

1. หนังสือขอพักการศึกษา

  • General Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF

2. เอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือจากสถานศึกษา ฯลฯ