Archive for June 7th, 2024

  • เรื่อง ขายทอดตลาดรถส่วนกลางประจำสำนักงาน ด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา มีความประสงค์ที่จะขายรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน ตราอักษร Toyota รุ่น Tarago 8 Seaters GLX, 2.4 L Petrol Auto ปี ๒๐๑๓ สีขาว หมายเลขทะเบียนทางการทูต DC3822 จำนวนกิโลเมตรที่ใช้งาน ๒๓๔,๗๐๐ กิโลเมตร […]

    ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนกลางประจำสำนักงานผู้ช่วยทหารเรือ (Selling of the Office’s Vehicle)

    เรื่อง ขายทอดตลาดรถส่วนกลางประจำสำนักงาน ด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา มีความประสงค์ที่จะขายรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน ตราอักษร Toyota รุ่น Tarago 8 Seaters GLX, 2.4 L Petrol Auto ปี ๒๐๑๓ สีขาว หมายเลขทะเบียนทางการทูต DC3822 จำนวนกิโลเมตรที่ใช้งาน ๒๓๔,๗๐๐ กิโลเมตร […]

    Continue Reading...