Archive for June 11th, 2024

  • การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดที่ 3/ปี 2567 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2567 ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 สนร.ออสเตรเลีย จะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดเดือน 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ โดยสนร.จะโอนเงินให้กับนักเรียนที่มีระยะเวลารับทุนกรอบอนุมัติปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 กรกฏาคม 2567 – 30 […]

    แจ้งการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดที่ 3/ปี 2567 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม- กันยายน 2567

    การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดที่ 3/ปี 2567 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2567 ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 สนร.ออสเตรเลีย จะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดเดือน 1 กรกฏาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ โดยสนร.จะโอนเงินให้กับนักเรียนที่มีระยะเวลารับทุนกรอบอนุมัติปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 กรกฏาคม 2567 – 30 […]

    Continue Reading...