การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

กรณีที่นักเรียนทุนรัฐบาลย้ายที่อยู่จะต้องรีบแจ้งให้ สนร. ทราบโดยด่วน โดยจะต้องยื่นเอกสารดังนี้

แบบแจ้งรายงานตัวกลับมาศึกษาต่อ และ/หรือ แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่  – DOC or PDF

กรณีที่เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก

หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องรีบแจ้งให้ สนร. ทราบว่ายกเลิกบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม และเปิดบัญชีใหม่ก่อนจะถึงกำหนดการโอนเงินประจำงวดอย่างน้อย 20 วัน  โดยหากไม่แน่ใจโปรดอย่าเพิ่งปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมจนกว่าจะได้รับการ โอนเงินในงวดนั้นเรียบร้อยแล้ว  จึงค่อยปิดบัญชีธนาคารและแจ้งเลขที่บัญชีใหม่  ซึ่งหากไม่รีบแจ้งให้ สนร. ทราบ  สนร. จะยังคงโอนเงินเข้าบัญชีเดิมซึ่งอาจทำให้เงินสูญหายได้

แบบแจ้งกรณีที่เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝาก