ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2563

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค อันส่งผลกระทบต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ ของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

ที่มา สำนักงาน ก.พ.

https://www.ocsc.go.th/blog/2020/02/ประกาศสำนักงาน-กพ-เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ-covid-19

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 (โคโรนา)  รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศขยายเวลา Travel Restrictions สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mainland China) ภายใน 14 วัน จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 ในประเทศอื่นๆ เริ่มมีความรุนแรงขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ได้ และหากเพิ่มมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะเพิ่มมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยเพิ่มรายชื่อประเทศที่ถูกคัดกรองรวมถึงประเทศไทยด้วย นั้น

ดังนั้น สนร. ขอเรียนว่า สนร. ไม่สนับสนุนให้นักเรียนทุนทุกรายเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลีย/ประเทศนิวซีแลนด์ หรือเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด ตามสาเหตุข้างต้น เนื่องจากอาจส่งผลด้านการศึกษาของนักเรียนทุนหากไม่สามารถเดินทางกลับมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย /ประเทศนิวซีแลนด์

ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ก็ขอให้ส่งแบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (ดาวน์โหลดที่ visit_thailand_form_COVIT19 ) และไปรายงานตัวกับสำนักงาน ก.พ. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตามประกาศตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค.63 (กรุณา : คลิ๊ก ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากต่างประเทศของนักเรียนทุน-ที่ต้องส่งให้ ศกศ.เพื่อศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัวที่ ก.พ.เมื่อกลับถึงประเทศไทย)

และรายงานตัวกับ สนร. เป็นระยะๆ จนกว่าจะเดินทางกลับมาศึกษาเป็นปกติ สำหรับนักเรียนทุนที่ได้แจ้งเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ไปยัง สนร. แล้ว ขอให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกลับไป เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ถูกกักกันโรค กลับมาศึกษาต่อไม่ได้ เป็นต้น แล้วรายงานให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนทุกรายติดตามข่าวการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 อย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ของ Department of Health และเวปไซต์ของ Department of Home Affairs

เนื่องจากมีรายงานเพิ่มเติมว่า ไวรัสโควิท-19 นอกจากจะสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนแล้ว ยังสามารถแพร่ระบาดผ่านละอองของเหลวได้ จึงขอให้นักเรียนทุนป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากเชื้อไวรัสโควิท-19 ได้ดังนี้

 1. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
  2. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
  3. ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
  4. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
  5. เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
  6. ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
  7. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

ด้วยความห่วงใยจาก สนร. ออสเตรเลีย ค่ะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563