แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของ นักเรียนทุนรัฐบาลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 ของ นทร.ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายของ นักเรียนทุนรัฐบาลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62

ของ นทร.ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

วันที่ 18 ก.ค.62 งานเริ่มลงทะเบียน 9.00 น.

และขอย้ำสถานที่จัดงานประชุม ibis Melbourne and Apartment 15 – 21 Therry Street, 3000 Melbourne, Australia

https://goo.gl/maps/aDgmhTizpaGQJ8fMA

ข้อมูลแนวทางสำหรับ นักเรียนทุนที่ศึกษาใน รัฐ ACT,NSW (Sydney,Newcastle etc.),SA (Adelaide) , QLD (Brisbane),TAS

ดาวน์โหลดรายละเีอยดข้อมูลได้ที่นี่ แนวทางการเบิกจ่าย ACT_NSW_Adelaide_Brisbane_Hobart – Copy

ข้อมูลแนวทางสำหรับ นักเรียนทุนที่ศึกษาใน รัฐ WA (Perth)

ดาวน์โหลดรายละเีอยดข้อมูลได้ที่นี่ แนวทางการเบิกจ่าย Perth

ข้อมูลแนวทางสำหรับ นักเรียนทุนที่ศึกษาใน รัฐ VIC (Melbourne, Ballarat)

ดาวน์โหลดรายละเีอยดข้อมูลได้ที่นี่ แนวทางการเบิกจ่าย VIC

ข้อมูลแนวทางสำหรับ นักเรียนทุนที่ศึกษาใน ประเทศนิวซีแลนด์

ดาวน์โหลดรายละเีอยดข้อมูลได้ที่นี่ แนวทางการเบิกจ่าย NZ

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขึ้นรถบัสจากสนามบินเข้าเมือง และสถานที่จัดงานประชุม *ข้อมูล Skybus-Tram zone-สถานที่จัดงาน 

 

ขอความร่วมมือ และขอความเห็นใจจาก:

นักเรียนทุนทุกท่านช่วยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุ ข้อ ก – ข้อ จ ส่งมาในคราวเดียวกัน

โดยแนบเอกสารทั้งหมด พร้อมกับขอส่งภายในอีเมลเดียว

ส่งมาที่ อีเมล สนร. oea@ocsc.org.au

ภายในเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ก.ค.2562

รายการค่าใช้จ่าย และอัตรา อัตราขั้นสูงสุดที่จะจ่ายให้ภายในวงเงิน

 1,000 $AU ออสเตรเลีย และ 1,500$NZ นิวซีแลนด์

หลักฐานที่ต้องแสดง
1.การเดินทางจากเมืองที่ศึกษา

1.1 เดินทางโดยเครื่องบิน สามารถเบิกตั๋วเครื่องบิน

(1) ชั้นประหยัด (ไป-กลับ)

(2) ออกจากเมือง/รัฐ ที่ศึกษาไปยัง Melbourne Airport (Tullmarine)

(3) ราคาตั๋ววันเดินทาง ซึ่งสามารถเบิกได้จากการเดินทางล่วงหน้าไม่เกิน 1 วัน และเดินทางกลับในวันเดียวกัน (หากทำได้) หรือเดินทางกลับในวันถัดไป

1.2 เดินทางโดยรถสาธารณะประเภทอื่น ๆ โดยเป็นการเดินทางต่างเมืองมายังเมือง Melbourne

(รถไฟ รถประจำทาง) อัตราชั้นประหยัด

(4) ตั๋วราคาประหยัด

เดินทางโดยเครื่องบิน

จ่ายตามจริงไม่เกินราคาตั๋วเครื่องโดยสารของวันเดินทางที่กำหนดราคาเปรียบเทียบให้  

*เอกสารแนบ Flight Reference

 

เดินทางโดยรถสาธารณะประเภทอื่น (ต่างเมือง)

จ่ายตามจริง

 

ก.แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย

ข.ใบเสร็จค่าตั๋วเดินทาง

ค.Itinerary

ง.Boarding Pass ไป-กลับ

จ. กรณีวันเดินทางจริงไม่เป็นไปตามวันที่กำหนดขอให้ สนร.ออสเตรเลีย จะพิจารณาราคาจ่ายจริงเปรียบเทียบกับราคาเปรียบเทียบที่กำหนดไว้(ราคาเปรียบเทียบให้  *เอกสารแนบ Flight Reference)

2.กรณีต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาร่วมการประชุม

(สำหรับ นทร.ประเทศนิวซีแลนด์)

ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า(ตามที่จ่ายจริงNZD)

ค่าตรวจลายนิ้วมือ (หากมี)(ตามที่จ่ายจริงNZD)

 

Q &A

คำถาม 1?

ถ้าใครอยากอยู่เที่ยวต่อ หรือไปก่อนได้มั้ย

ตอบ = มาก่อนวันประชุมได้ และอยู่ต่อได้แล้วแต่เลย แต่ต้องระวังดูแลความปลอดภัยของตนเองนะคะ

แต่วิธีการเบิกคือ ต้องหา เปรียบเทียบราคา  PLAN A>>> เตรียมไว้ 1 ชุด

พร้อมกับ ใบเสร็จและตั๋วเครื่งบิน รถสาธารนะต่างๆ ที่จ่ายจริง PLAN B >>>เตรียมไว้ 1 ชุด

ส่ง ทั้ง PLAN A & PLAN B มาที่ อีเมล สนร.ออสเตรเลีย (oea@ocsc.org.au)

ภายในเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ก.ค.2562

ที่สำคัญกรอกแบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย

คำถามที่ 2 ค่า Taxi, UBER , Grab blah blah เบิกได้หรือไม่คะ ?

ตอบ = เบิกไม่ได้คะ เบิกได้เฉพาะรถประจำทางสาธารณะเท่านั้น PUBLIC TRANSPORT

 

ขอบคุณมากๆ คะ

ทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย

12/07/2019