ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์     ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

หน่วยดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD

รายการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ปริญญา ตรี-โท-เอก

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เดือนละ

1,630.00×3

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) เพิ่มเติมหลังปรับตามอัตรใหม่
(**รายละเอียดการปรับอัตราBSใหม่ สามารถดูได้ในตารางด้านล่าง)

22.50

 

รวม

4,912.50 NZD

 

 

การคำนวณส่วนต่างของค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ที่เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 59

New Zealand
อัตราที่จ่ายไป NZ อัตราเดียวทุกรายการ
ค่าหนังสือฯ อัตราเดิม 58.33 ต่อเดือน (ถึง 30 ก.ย. 59) รายเดือน จำนวนเดือน รวม
ก.ค. 59 – ก.ย. 59 58.33 3 175
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 58.33 3 175
รวม 350
ค่าหนังสือฯ อัตราใหม่ 65.83 ต่อเดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 59)
ก.ค. 59 – ก.ย. 59 (อัตราเดิม) 58.33 3 175.00
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 (อัตราใหม่) 65.83 3 197.50
รวม 372.50
ค่าหนังสือฯ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม     22.50