สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Monthly Allowance :MA) และ ค่าหนังสือและอุปกรณ์ (Book & Supply :BS) ทั้งประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ จะแบ่งการส่งเงิน ออกเป็น 4 งวด งวดละ 3 เดือน เป็นประจำทุกปี ดังนี้

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์

เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย                                                                                                                                           หน่วยดอลลาร์ออสเตรเลียAUD

 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย
ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก
อัตราพิเศษ* อัตราปกติ อัตราพิเศษ* อัตราปกติ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เดือนละ 1,850.00 1,750.00 1,850.00 1,750.00
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS)

**ค่าหนังสือและอุปกรณ์จะจ่าย เป็นงวด งวดละ3 เดือน พร้อมกับค่าMA

64.17 /เดือน

64.17/เดือน 74.17/เดือน 74.17/เดือน

หมายเหตุ:**อัตราพิเศษ สำหรับ นทร.ที่ศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง ดังต่อไปนี้ Canberra,Sydney,Newcastle,Wollongong,Perth,Melbourne,Brisbane,Gold coast,Townsville,Cairns,Adelaide,Hobart

ยกเว้น เมือง Armidale และ Ballarat ใช้อัตราปกติ

        **1.)สำหรับ นทร.ที่ศึกษาในระดับ ป.โท ที่เรียนแบบงานวิจัย และ นทร.ที่เรียนระดับ ป.เอก ในปีสุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียน ให้เบิกจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามจ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี โดยขอให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วส่งไปยัง สนร.เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

         2.)สำหรับรายใดที่มีค่าหนังสือ/อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ รวมแล้วไม่เกิน 890 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย โดยมิต้องส่งรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยัง สนร.ฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์                                                                                                               หน่วยดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD

รายการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ปริญญา ตรี-โท-เอก

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เดือนละ

1,630.00

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) เดือนละ

**ค่าหนังสือและอุปกรณ์จะจ่าย เป็นงวด

คืองวดละ3 เดือน พร้อมกับค่าMA

65.83 /เดือน

 

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน (Monthly Allowance :MA) และ ค่าหนังสือและอุปกรณ์ (Book & Supply :BS)

ทั้งประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ จะแบ่งการส่งเงิน ออกเป็น 4 งวด งวดละ 3 เดือน เป็นประจำทุกปี ดังนี้


หมายเหตุ: กรณีที่นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดน้อยกว่าอัตราที่ระบุในตาราง เนื่องจากหลายสาเหตุ คือ

1.กรณีลากลับประเทศไทย ,กรณีเดินทางไปทัศนศึกษานอกประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ศึกษา ระยะเวลานับรวมกันเกิน 3 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา จำนวนวันที่เกินจะถูกหักเงิน และเรียกว่าเงินเกินสิทธิ์ (กรุณา คลิ๊ก http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=2115 เพื่อศึกษาวิธีการคำนวณการกลับไทยเกิน 3 เดือน)

และกรณีที่ขอลากลับไทยทุกครั้ง ขอความกรุณานักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการศึกษาทุกท่าน ทำเรื่องขออนุญาตมาที่ สนร.ก่อน อย่างน้อย 30 – 60 วัน ก่อนการเดินทาง โดยแจ้งข้อมูลการเดินทางจริงอย่างซื่อสัตย์

**สนร.ฯ อนุโลม กรณีที่ต้องมีการเดินทางอย่างฉุกเฉิน โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

2.กรณีที่เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เกิน 6 เดือน โดยจำนวนวัน /จำนวนเดือน ที่เกินนั้น จะได้รับอัตรานักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.จะเป็นผู้คำนวณให้ตามหนังสือที่ขออนุมัติให้เดินทางไปเก็บข้อมูล)

 

สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาขอมูลการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในแต่ละงวด และหวังว่าทุกท่านจะนำข้อมูลนี้ ไปบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนต่อไปคะ

 

ด้วยรักและห่วงใย

จากทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย