สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์

เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย                                                                                                                                           หน่วยดอลลาร์ออสเตรเลียAUD

 

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย
ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก
อัตราพิเศษ* อัตราปกติ อัตราพิเศษ* อัตราปกติ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เดือนละ 1,850.00 1,750.00 1,850.00 1,750.00
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS)

**ค่าหนังสือและอุปกรณ์จะจ่าย เป็นงวด งวดละ3 เดือน พร้อมกับค่าMA

64.17 /เดือน

64.17/เดือน 74.17/เดือน 74.17/เดือน

หมายเหตุ:**อัตราพิเศษ สำหรับ นทร.ที่ศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมือง ดังต่อไปนี้ Canberra,Sydney,Newcastle,Wollongong,Perth,Melbourne,Brisbane,Gold coast,Townsville,Cairns,Adelaide,Hobart

ยกเว้น เมือง Armidale และ Ballarat ใช้อัตราปกติ

        **1.)สำหรับ นทร.ที่ศึกษาในระดับ ป.โท ที่เรียนแบบงานวิจัย และ นทร.ที่เรียนระดับ ป.เอก ในปีสุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียน ให้เบิกจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามจ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี โดยขอให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วส่งไปยัง สนร.เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

         2.)สำหรับรายใดที่มีค่าหนังสือ/อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ รวมแล้วไม่เกิน 890 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย โดยมิต้องส่งรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยัง สนร.ฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

***โปรดClick เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 และการปรับอัตราค่าBSเพิ่มเติม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์                                                                                                               หน่วยดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD

รายการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ปริญญา ตรี-โท-เอก

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เดือนละ

1,630.00

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) เดือนละ

**ค่าหนังสือและอุปกรณ์จะจ่าย เป็นงวด

คืองวดละ3 เดือน พร้อมกับค่าMA

65.83 /เดือน

 

***โปรดClick เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 และการปรับอัตราค่าBSเพิ่มเติม