ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559

มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับนทร.ที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ประจำงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559                                                                      หน่วยดอลลาร์ออสเตรเลียAUD

รายการ อัตราค่าใช้จ่าย
ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก
อัตราพิเศษ* อัตราปกติ อัตราพิเศษ* อัตราปกติ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) 1,850.00 x3เดือน 1,750.00×3เดือน 1,850.00×3เดือน 1,750.00×3เดือน
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) เพิ่มเติมหลังปรับตามอัตรใหม่
(**รายละเอียดการปรับอัตราBSใหม่ สามารถดูได้ในตารางด้านล่าง)

 

27.51

27.51 32.52 32.52
รวม

5,577.51

5,277.51 5,582.52 5,282.52

หมายเหตุ:**อัตราพิเศษ สำหรับ นทร.ที่ศึกษาอยู่ในเมือง Canberra,Sydney,Newcastle,Wollongong,Perth,Melbourne,Brisbane,Gold coast,Townsville,Cairns,Adelaide,Hobart

 ยกเว้น เมือง Armidale และ Ballarat ใช้อัตราปกติ

                 **1.)สำหรับ นทร.ที่ศึกษาในระดับ ป.โท ที่เรียนแบบงานวิจัย และ นทร.ที่เรียนระดับ ป.เอก ในปีสุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียน ให้เลิกจ่ายค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

                     และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามจ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี โดยขอให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา

                     และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วส่งไปยัง สนร.เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

                     2.)สำหรับรายใดที่มีค่าหนังสือ/อุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ รวมแล้วไม่เกิน 890 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย

                    โดยมิต้องส่งรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยัง สนร.ฯ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

***การคำนวณส่วนต่างของค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ที่เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 59

Australia
Master PhD BA
ค่าหนังสือฯ อัตราเดิม 63.33 ต่อเดือน (ถึง 30 ก.ย. 59) รายเดือน จำนวนเดือน รวม ค่าหนังสือฯ อัตราเดิม 55 ต่อเดือน (ถึง 30 ก.ย. 59) รายเดือน จำนวนเดือน รวม
ก.ค. 59 – ก.ย. 59 63.33 3 190 ก.ค. 59 – ก.ย. 59 55 3 165.00
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 63.33 3 190 ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 55 3 165.00
รวม 380 รวม 330.00
ค่าหนังสือฯ อัตราใหม่ 74.17 ต่อเดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 59) ค่าหนังสือฯ อัตราใหม่ 64.17 ต่อเดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 59)
ค่าหนังสือ ค่าหนังสือ
ก.ค. 59 – ก.ย. 59 63.33 3 189.99 ก.ค. 59 – ก.ย. 59 55 3 165.00
ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 74.17 3 222.51 ต.ค. 59 – ธ.ค. 59 64.17 3 192.51
รวม 412.5 รวม 357.51
ค่าหนังสือฯ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 32.52 ค่าหนังสือฯ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 27.51