การเปลี่ยนประเทศศึกษา

การเปลี่ยนประเทศศึกษา

นักเรียนจะต้องยื่นเรื่อง อย่างน้อย 60 วัน ล่วงหน้า โดยนักเรียนจะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนประเทศศึกษาใหม่กับ สนร. เพื่อ สนร. จะได้ดำเนินการจัดส่งเรื่องให้เจ้าของทุน พิจารณา และนักเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของทุนก่อน จึงจะเปลี่ยนประเทศศึกษาได้

โดยนักเรียนจะต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

 1. หนังสือคำร้องขอเปลี่ยนประเทศศึกษา พร้อมทั้งเหตุผลที่ขอเปลี่ยนประเทศศึกษา

(ใช้แบบขออนุมัติGeneral Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF)
2. ผลการศึกษา(Official Transcript) ตั้งแต่เริ่มศึกษาถึงปัจจุบัน
3. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะไปศึกษา และรายละเอียดหลักสูตรการศึกษา (Program of Study)
4. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้เปลี่ยนประเทศศึกษา    (ถ้ามี)