การเปลี่ยนระดับการศึกษา

 

การเปลี่ยนระดับการศึกษา

 กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษาตามที่โครงการกำหนดไว้

นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้มาศึกษาในระดับปริญญาตรี-โทและเอก เมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อ สนร. โดยยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

     1. แบบขอขยายเวลาศึกษาและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
2. รายงานผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ (Official Transcript) ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
3. หลักฐานการตอบรับจากสถานศึกษา ระบุภาคการศึกษาที่ตอบรับให้เข้าศึกษา

ทั้งนี้ การยื่นเอกสารจะต้องยื่นให้ สนร. ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนถึงวันสำเร็จการศึกษาในระดับเดิม

 กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษาเกินกว่าที่โครงการเดิมกำหนดไว้

สำหรับ นทร. ที่ประสงค์จะขอศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเกินกว่าที่โครงการศึกษาเดิมกำหนดไว้ (โครงการอนุมัติเพียงระดับปริญญาโท แต่นักเรียนประสงค์จะขอศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก) ต้องยื่นเรื่องขออนุมัติไปยัง สนร. เพื่อเสนอขออนุมัติไปยังเจ้าของทุน โดยต้องยื่นเอกสารให้ สนร. ล่วงหน้า 3 เดือน (ก่อนวันที่จะสำเร็จการศึกษา) เป็นอย่างน้อย โดยยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

     1. แบบขอขยายเวลาศึกษาและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยระบุสาขาวิชาที่จะศึกษา พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องการขอศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงปัจจุบัน (โดย ก.พ. กำหนดว่านักเรียนต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 (เมื่อ A=4)
3. หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
5. เอกสารอืนๆ เช่น โครงการศึกษา หรือโครงสร้างหลักสูตรโดยย่อ หัวข้อ/ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือเรื่องที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

โดย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาต่อในระดับการศึกษาเกินกว่าที่โครงการเดิมกำหนดไว้ดังนี้

     1. กรณีศึกษาต่อสูงขึ้นกว่าโครงการที่ราชการกำหนด

         1.1 พิจารณาถึงความจำเป็นของส่วนราชการเจ้าของทุนที่จะต้องได้ผู้สำเร็จวุฒินั้นๆ มาปฏิบัติราชการ
1.2 พิจารณาถึงความสามารถที่จะศึกษาได้สำเร็จ
1.3 นักเรียนจะต้องมีสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรองตอบรับให้เข้าศึกษาต่อแล้ว

     2. กรณีศึกษาต่อสูงขึ้นกว่าโครงการที่ราชการกำหนดด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นๆ

         กรณีนักเรียนทุน ก.พ. ที่ได้รับทุนระดับปริญญาโท และขออนุมัติศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนสถานศึกษาหรือทุนส่วนตัว มีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

         2.1 ต้องเป็นนักเรียนทุนที่มีสถานะเป็นข้าราชการที่มีหน่วยงานต้นสังกัดแล้วเท่านั้น
2.2 หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาเอกจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการเป็นอย่างยิ่ง
2.3 มีสถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาเดิมต่อเนื่องกับระดับปริญญาโท
2.4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทมากกว่า 3.5 (A = 4)

     3. กรณีนักเรียนทุน ก.พ./ไทยพัฒน์

         หากท่านเป็นนักเรียนทุน ก.พ./ไทยพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นไป ก.พ. กำหนดให้ศึกษาถึงเพียงระดับการศึกษาที่ทางราชการกำหนดไว้เท่านั้น และให้กลับไปรับราชการชดใช้ทุนตามโครงการที่ราชการกำหนดทุกราย