การชดใช้ทุนรัฐบาล

สัญญาและการชดใช้ทุน

การชดใช้ทุนรัฐบาล

กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล

เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลสำเร็จการศึกษาแล้ว ถึงแม้จะก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้แต่ต้น  ก็ถือว่าการอนุมัตินั้นๆ ได้สิ้นสุดลงแล้ว  นักเรียนจะต้องรีบเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันที* และจะต้องชดใช้ทุนโดยการปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล และด้วยทุนส่วนตัว คือนับจากวันเริ่มรับทุนจนถึงวันที่เดินทางออกจากประเทศศึกษาเพื่อกลับ ประเทศไทย  หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามสัญญาการรับทุน จะต้องชดใช้ทุนที่ทางราชการได้จ่ายไป พร้อมเบี้ยปรับอีก 2 เท่าคืนแก่ทางราชการ

อนึ่ง สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษา และเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการครบ  1 ปีก่อน จึงจะมีสิทธิลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งได้

     *เดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัวภายใน 20 วันปฏิทิน (สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา/ฝึกอบรมเกิน 1 ปี) นับจาก

1. กรณีทำวิทยานิพนธ์ คือวันส่งเล่มวิทยานิพนธ์ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีก  

2. กรณีไม่ทำวิทยานิพนธ์ คือ วันที่สถานศึกษาระบุในปฏิทินการศึกษา (Academic Calendar) ว่าเป็นวันสอบวันสุดท้าย (last day of exam) 

กรณีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

กรณีของนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ตามสัญญาการรับทุนเล่าเรียนหลวงนั้น นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงมีข้อผูกพันตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551 ว่าจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย ต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับ โดยในทางปฏิบัตินักเรียนจะต้องรายงานตัว  ณ สำนักงาน ก.พ. ทุกระยะ 6  เดือน จนกว่าจะครบกำหนดเวลาที่จะต้องทำงานตามสัญญา

การสละสิทธิ์รับทุน

หากนักเรียนทุนรัฐบาลสละสิทธิ์การรับทุน หรือหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติการศึกษา หรือเลิก การศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษา โดยไม่ได้รับ ความเห็นชอบของ ก.พ.หรือผู้รับสัญญา จะต้องชดใช้ทุนที่ทางราชการได้จ่ายไป พร้อมเบี้ยปรับอีก 2 เท่าคืนแก่ทางราชการ

ยกเว้นกรณีที่นักเรียนเกิดมีอาการเจ็บป่วยทางสภาพจิตใจ ซึ่งแพทย์ได้ตรวจอาการแล้ว และมีความเห็นแพทย์เห็นควรให้ยุติการศึกษากลางคัน เนื่องจากไม่ปกติพอที่จะศึกษาหรือทำงานได้ หากฝืนให้ศึกษาหรือทำงานต่อไป ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ กรณีเช่นนี้ถือว่า นักเรียนทุนรัฐบาลมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา และถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย