การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อนักเรียนใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว นทร. จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. จองตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดด้วยตนเอง และจะได้รับตั๋วจากบริษัทโดยตรง หากเป็นไปได้ให้ใช้สายการบินไทย หรือสายการบินเทียบเท่าราคาซึ่งน้อยกว่า 75% ได้

(อ่านรายละเอียดเรื่องการขอเบิกค่าเดินทางกลับประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาได้ที่นี่)

2. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับ สนร. ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 30 วัน
2.1 แบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับ ป. ไทยหลังสำเร็จการศึกษา
 2.2 สำเนาหลักฐานจากสถานศึกษา แสดงว่าได้สำเร็จ/กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งอาจเป็น ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หรือหนังสือรับรองจาก Registrar office อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.3 สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstract) เฉพาะ ป. โท และ ป. เอกในระบบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบ pdf ไฟล์ ทุกระดับการศึกษาที่ท่านศึกษาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในมุมบนด้านขวาหน้าแรกของบทคัดย่อ
1. ชื่อวิทยานิพนธ์
2. ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้แต่ง
3. ปีที่สำเร็จการศึกษาในระดับนั้น ๆ
4. ระดับวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท หรือ เอก)

3. เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) สำนักงาน ก.พ. ที่ 47/111 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 (โทร. 02-547-1567) ในวันทำการรุ่งขึ้นจากวันที่เดินทางถึง และที่หน่วยงานเจ้าสังกัดในวันทำการถัดไป (ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานเจ้าสังกัดอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าสังกัดภายใน 2 วันทำการ) และให้จัดส่งเอกสารให้กับก.พ. ดังต่อไปนี้
3.1 Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ถ้าสถานศึกษาสามารถออกได้ทัน)
3.2 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา/ฝึกงาน-ดูงาน (ทันทีที่ได้รับจากสถานศึกษา)
3.3 วิทยานิพนธ์ที่จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้ว (เฉพาะ ป. โท และ ป. เอกในระบบที่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
3.4 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

1. สนร.จะเหมาจ่ายค่าขนย้ายของกลับประเทศไทย เป็นการเหมาจ่ายจำนวน USD300  เมื่อ สนร. ได้รับแบบแจ้งกำหนดวันเดินทางกลับจากนักเรียน  พร้อมกับคำขอเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

2. นักเรียนต้องเดินทางกลับในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ในกรณีที่ยังไม่อาจเดินทางกลับในทันที เนื่องจากมีภาระจะต้องทำ เช่น การส่งของกลับ เป็นต้น ทางราชการจะผ่อนผันระยะเวลาในการเตรียมการดังกล่าวให้ไม่เกิน 20 วัน(ปฏิทิน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวัน SUBMIT Thesis ถึงวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ โดยถือเป็นระยะเวลาเตรียมตัวเดินทางกลับ (สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรมเกิน 1 ปี)