แบบฟอร์มลงทะเบียน (Current Student)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (Current Student)

  • ระดับการศึกษาที่ได้รับทุน

  • สถานศึกษา/Institutes

 

Verification