สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

1. นายกิตติภณ แก้วตา นักเรียนทุน ก.พ. (ทุนไทยพัฒน์)

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Digital Communication , Queensland University of Technology

2. นางมัลลิกา ราชกิจ นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ Submit Thesis ปริญญาเอก สาขา Science and Engineering, Curtin University

 

 

3. นางสาวอภิญญา ใจแท้ นักเรียนทุน ก.พ. (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

ได้ Submit Thesis ปริญญาเอก สาขา Doctor of Philosophy, James Cook University

4. นายจาตุรงค์ ฐิติธนภัค นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Information Technology, University of Sydney

5. นายพงศ์รพี โพธิรังสิยากร นักเรียนทุน ก.พ. (ทุนบุคคลทั่วไป)

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Laws , University of Melbourne

6.  นางสาวปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ นักเรียนทุน ก.พ.

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Mathematics Science , The University of Technology Sydney

7. นางสาวแพรวา คนยืน นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา Science in Statistic , The University of Auckland