ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของตำแหน่ง

    ตำแหน่ง       ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

    ค่าตอบแทน    อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 3,768 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

    หน้าที่รับผิดชอบหลัก

งานการดูแล จัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงิน รวมทั้งการจัดการศึกษา การฝึกอบรม หรือการดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนของรัฐบาล นักเรียนทุนอื่น ๆ และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ

คุณสมบัติ

–   พลเมืองออสเตรเลียหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

–   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าขึ้นไป

–   มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาซึ่งใช้ในราชการได้เป็นอย่างดี

– มีความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมงานต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft Office (Word Excel และ PowerPoint) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram

–    มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน มีความสามารถในการประสานงาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีบุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานราชการ พร้อมทั้ง สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ/นอกสถานที่ และ/หรือค้างคืนต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

–   หากขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศออสเตรเลียจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

–    มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ”

ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สน

ดาวน์โหลด  ใบสมัครงาน สนร.ออสเตรเลีย

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ http://www.ocsc.org.au/  หรือ oea@ocsc.org.au

และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.GMT+10:00 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ oea@ocsc.org.au 

โดยเขียนชื่อเรื่อง สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าฝ่ายการศึกษา และเขียนรายละเอียดเอกสารแนบทุกรายการ