สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2565

1. นาย อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์ (น้องมด) นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ Submit Thesis ปริญญาเอก

สาขาวิชา Population Health , The Australian National University

2. นาย กิตติบุญ เตาพิทยาธร (น้องเกมส์) นักเรียนทุน ก.พ. สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท

สาขา Information System , University of Melbourne

3.นาย ชยสิน แซ่เตีย (น้องเท็นเท็น) นักเรียนทุน พสวท. สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท

สาขา Science (Mathematics and Statistic) , University of Melbourne