การเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย

น้องๆ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย

การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาศึกษายังเครือรัฐออสเตรเลีย 11.7.22

PPT การเตรียมตัวมาออสเตรเลีย