ประมวลกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

ประมวลกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565

– รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

– วันที่ 23 ธ.ค. 64 กิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล/เครือข่ายนักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ACT โดย สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดกิจกรรมการประชุมติดตามการศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้แผนการศึกษาเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด อีกทั้ง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายนักเรียนไทยในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการศึกษาและสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนักศึกษาไทยได้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ ผ่อนคลายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งผลสนับสนุนให้การเรียนการใช้ชีวิตมีความยืดหยุ่น ผ่อนคลายจากการ Lockdownและเกิดคุณภาพที่ดีต่อไป

– วันที่ 8 ม.ค. 65 กิจกรรมการประชุมออนไลน์เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ระหว่างนักเรียนไทย/นักเรียนทุนรัฐบาล ผู้ได้รับทุนให้เรียนภาษอังกฤษจากมหาวิทยาลัย University of Otago, New Zealand และผู้สนับสนุนโดย Education New Zealand พร้อมด้วย สำนักงาน ก.พ./ สนร.ออสเตรเลีย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโอกาศนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการให้โอกาสน้อง ๆ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาและเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในประเทศนิวซีแลนด์