สรุปข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

1. กิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย: มิติด้านการศึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. ภมรพรรณ วงศ์เงิน (สนร.ออสเตรเลีย) ได้ต้อนรับ นาย David Van สมาชิกวุฒิสภา (Liberal-Victoria) ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพของไทยในรัฐสภาออสเตรเลีย โดยในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียที่มีความแน่นแฟ้นในทุกด้าน รวมถึงความพร้อมที่จะเพิ่มพูนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีพัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร่งด่วนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในด้านการศึกษาและการเปิดพรมแดนออสเตรเลียเพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสกลับเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลีย

2. กิจกรรมประชุมหารือระหว่างสนร.ออสเตรเลีย และ University of Technology Sydney (UTS)
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. ภมรพรรณ วงศ์เงิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สนร.ออสเตรเลีย ได้ต้อนรับนาย Richard Lum ตำแหน่ง Manager International Sponsored Student จาก University of Technology Sydney (UTS) โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการศึกษา สภาพปัญหาของนักเรียนทุนรัฐบาล/นักเรียนไทยที่กำลังศึกษา ณ UTS และการเรียนออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19 
          ทั้งนี้ ได้หารือถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทุนรัฐบาล การส่งเสริมการตลาดการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจของ UTS ที่เปิดสอนในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสและความพร้อมสูงสุดหากในปี 2565 มีแผนการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของออสเตรเลีย

3. กิจกรรมสนับสนุนเอกลักษณ์และความร่วมมือของชุมชนไทยในออสเตรเลีย: การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดธัมมธโร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เจ้าหน้าที่สนร.ออสเตรเลีย และนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมน้ำใจทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย โดยจัดเป็นประจำทุกปี ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

4. กิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ด้านการศึกษา: Global Agent Week 2021 และ Study New South Wales Industry Webinar
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. ภมรพรรณ วงศ์เงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาออนไลน์ด้านการศึกษา ดังนี้
1. Global Agent Week 2021 
 จัดโดย Austrade Group Services หน่วยงาน Australian 
 Trade and Investment Commission (Austrade) และ
2. Study New South Wales Industry Webinar 
 จัดโดย Study NSW หน่วยงาน NSW Government
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของออสเตรเลียสู่สาธารณะ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19, แผนการเปิดพรมแดนของออสเตรเลีย, การส่งเสริมตลาดการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ, การทำวีซ่า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าว: สอท. กรุงแคนเบอร์รา, สนร. ออสเตรเลีย