การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเข้ารับการกักกันตัว ซึ่งทางราชการกำหนดสำหรับบุคคลสัญชาติไทยและทุกสัญชาติที่เดินทางถึงประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

สนร.ออสเตรเลีย ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวสำหรับนักเรียนทุนที่ สนร. ดูแลที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดแล้วและมีกำหนดกลับประเทศไทย นักเรียนทุนที่ยุติการศึกษา และนักเรียนทุนที่ต้องกลับประเทศไทยด้วยเหตุทางการศึกษาตามหลักสูตร หรือเหตุอื่น เช่น ต้องกลับไปเก็บข้อมูลที่ประเทศไทย เจ็บป่วยและจำเป็นต้องกลับประเทศไทยเพื่อรักษาอาการป่วย

***ทั้งนี้ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามวาระและสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้นักเรียนทุนทุกท่านติดตามข่าวและประกาศจาก สนร.ออสเตรเลียเป็นประจำ

 CLICK LINK >>>>นี้