ประมวลกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนไทย/นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสกลับเข้ามาศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเป็นผลกระทบจากการปิดประเทศอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ COVID-19

ประมวลกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียนไทย/นักเรียนทุนรัฐบาลได้มีโอกาสกลับเข้ามาศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเป็นผลกระทบจากการปิดประเทศอันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ COVID-19

1. การประชุมร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและอาจารย์ที่ปรึกษา/เครือข่ายมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร.ออสเตรเลีย ได้ร่วมประชุมกับ Professor Andrew Shalliker จาก Western Sydney University และนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามการศึกษาแบบออนไลน์ และผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้ออสเตรเลียปิดประเทศและนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อได้

นอกจากนั้น ประเด็นสำคัญเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเดินทางกลับศึกษาต่อโดยผ่านช่องทางโครงการนำร่องของรัฐ New South Wales ในการพิจารณาให้นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้เดินทางกลับเข้ามาศึกษาต่ออีกครั้งในช่วงปลายปี 2564

ทั้งนี้ สนร.ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสนับสนุนผลักดันให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสและสำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด

2. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้ประชุมหารือและส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนและการศึกษากับรัฐ Western Australia โดยมีตัวแทนนางสาว Simone Spencer, Deputy Director General, Strategy and International Engagement, Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation (JTSI) และคณะ ประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ

สำหรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้รัฐบาลออสเตรเลียได้พิจารณาให้นักศึกษาไทย/นักศึกษาอาเซียนได้กลับเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสของความสำเร็จทางการศึกษาในระดับสูงและเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและออสเตรเลียต่อไปในอนาคต

3. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา นำโดยท่านเอกอัครราชทูต พร้อมด้วย คณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย อีกทั้ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับนาย David Phipps ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ International Markets, Trade and Investment Queensland (TIQ) และคณะ โดยมุ่งเน้นการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา พลังงาน การเกษตร การท่องเที่ยว

นอกจากนั้น ได้เน้นย้ำขอให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้พิจารณาให้ความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสได้เดินทางกลับเข้ามาศึกษาต่อจากผลกระทบในการปิดประเทศและวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสในความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างออสเตรเลียและไทยต่อไปในอนาคต