การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนกับอธิบดีกรมกิจการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 คณะกรรมการอาเซียนในกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ได้จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนกับอธิบดีกรมกิจการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย นำโดย เอกอัครราชทูตไทย (นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์) ณ กรุงแคนเบอร์รา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ ได้จัดการประชุมหารือกับนาง Karen Sandercock อธิบดีกรมกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยนาย Stephen Trengove-Jones รักษาราชการรองอธิบดีกรมกิจการต่างประเทศ และนางสาว Sumedha Iyer รักษาราชการผู้อำนวยการ กระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย โดยมีเอกอัครราชทูต อุปทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำออสเตรเลีย รวมถึงที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากอินโดนีเซีย เวียดนามและนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา (สนร.ออสเตรเลีย) เข้าร่วมหารือด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสำคัญของความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลีย โดยเฉพาะด้านการศึกษาและบทบาทของกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาอาเซียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมโยงในระดับประชาชน-ประชาชน โดยเห็นพ้องที่จะร่วมกันในการหาแสวงหาแนวทางนำนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนกลับมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียอย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 นักเรียนนักศึกษาจากประเทศอาเซียนเดินทางมาศึกษาต่อในออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ 15.8 หรือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในลำดับที่ 3 ของนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในออสเตรเลีย และจำนวนสถิตินักเรียนนักศึกษาไทยในระหว่างปี 2563-2564 มีจำนวนประมาณ 14,145 คน โดยอยู่เป็นอันดับที่ 11 เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียและอยู่ในอันดับที่ 5 เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาชาติอาเซียนในออสเตรเลีย

ที่มา: สอท.กรุงแคนเบอร์ราและ สนร.ออสเตรเลีย