กิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564

กิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย
ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต (นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์) ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ (นายแอนดรูว์ พาร์ค) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา (นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมประชุมและพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาล ตัวแทนนักเรียนไทยจาก University of Queensland, QUT, และ Griffith University ซึ่งได้ติดตามการศึกษา อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ แนวทางการใช้ชีวิต โดยนักเรียนได้ให้ข้อมูลสถานการณ์การศึกษาในวิกฤตการณ์โรคระบาด นอกจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในความพยายามให้นักเรียนและนักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในออสเตรเลียในโอกาสแรก อีกทั้ง ความพยายามในการประสานกับหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ท่านเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารจาก Centre for Clean Energy Technologies and Practices ณ Queensland University of Technology (QUT) โดยในโอกาสนี้คณะฯได้ประชุมหารือกับ Professor Ian McKinnon ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ด้านพลังงานไฮโดรเจนอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย และ Ms. Michelle Gane ผู้จัดการศูนย์ฯ เพื่อแสวงหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยด้านพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ในโอกาสนี้ Professor McKinnon ได้นำคณะฯเยี่ยมชมโดยรอบหน่วยงานซึ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นศูนย์สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย QUT โดยเฉพาะ Centre for Clean Energy Technologies and Practices มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐกิจชีวภาพ (Centre for Agriculture and the Bioeconomy) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสุขภาพ (Centre for Healthcare Transformation) และด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับอนาคต (Centre for Future Enterprise) และมีเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล