กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความสัมพันธ์อาเซียน

กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความสัมพันธ์อาเซียน

– นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Lunch Forum on Tasmanian and ASEAN connections ณ University of Tasmania เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.20 น. นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ University of Tasmania ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุม Lunch Forum on Tasmanian and ASEAN connections โดยมีท่านเอกอัครราชทูต และเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนไทยและจากชาติอาเซียนได้ร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและได้รับเกียรติเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับท่านทูตไทยและทูตอาเซียนและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานกับระดับนานาชาติและเครือข่ายประเทศอาเซียนซึ่งดำเนินการและประสานงานโดยรัฐบาลออสเตรเลีย


– เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในประเด็นความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและออสเตรเลีย หัวข้อ The ASEAN-Australia Education Dialogue (AAED) Webinar on Building School Sector Leadership in Uncertain Times.