การโอนเงินค่าใช้จ่ายรอบ ตุลาคม-ธันวาคม 2563

น้องๆ The OEA Gang in 

Australia 🇦🇺 & New Zealand 🇳🇿 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนทุนอาจมีความจำเป็นต้องจัดหาสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนร.ออสเตรเลียจึงได้จัดเตรียมเพื่อดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับนักเรียนโดยจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

งวด (MA) 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

พร้อมค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (BS) 3 เดือน

ขอให้น้อง ๆ มีกำลังกายใจในการเรียน การทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ 

รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง บริหารการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

รักษาสุขภาพและสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง

🇦🇺🇳🇿 ❤️ ทั้งนี้ สามารถติดต่อพี่ๆสนร.ได้ตลอดเวลาทุกช่องทาง

ด้วยความรัก ความห่วงใยน้อง ๆ นักเรียนทุน นักเรียนไทยทุกคน 

ทีม สนร.ออสเตรเลีย (พี่เปล น้าจิตร พี่เล็ก พี่หญิง)

Facebook: OEA Canberra 

Instagram: OEACanberra

Website: www.ocsc.org.au

Email: oea@ocsc.org.au