ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าว
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ htttp://stscholar.nstda.or.th หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020

 คลิ๊ก รายละเอียดประกาศทุน ประกาศทุนบุคคลในต่างประเทศ ปี 2563+รายละเอียด สำเนา-3
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

18 AUG 2020