ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร ๑ ปี ในสาขาใดก็ได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ทางคลินิก และบริหารธุรกิจ

ในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินจะประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจรับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนดังกล่าว โดยบุคคลที่สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน

สำหรับการสมัครนิสิตสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน

https://sisweb.ucd.ie/usis/W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=APPLY

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ความเป็นมาของ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์

https://www.princess-it.org/index.php/th/capital-in-the-king/project-scholarship/project-ucd