การประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนในความดูแล ณ Sydney-Macquarie, NSW

🇦🇺เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนในความดูแล                     ณ Sydney-Macquarie, NSW

นอกจากนั้นได้ต้อนรับและพบปะกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. พร้อมด้วยคณะข้าราชการผู้รับทุนฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist) ณ Macquarie University