ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่ทำงานในภาครัฐ ช่วยตอบแบบสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในภาครัฐของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่ทำงานในภาครัฐ

ช่วยตอบแบบสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในภาครัฐของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

https://esurv.org/?u=ocsctalent&fbclid=IwAR3PNAL3sURcbNUAQNkMlNtPF_ZQdt821fcoFphw0CScPKpjLCFZzZYdN0U

แบบสำรวจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการทำงานในภาครัฐของกลุ่มกำลังคนคุณภาพในระบบราชการ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลนำเสนอแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Civil Service’s Got TALENTS” สำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.๑) รวมทั้งอาจนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อการบริหารและการพัฒนากำลังคนคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วย

สำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปอ้างอิงโดยระบุชื่อรายบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น และสำนักงาน ก.พ. ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณนักเรียนทุนรัฐบาลที่ทำงานในภาครัฐ ทุกท่านสำหรับความร่วมมือ

สนร.ออสเตรเลีย