การตรวจเยี่ยมนักเรียนและสถาบันการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 สนร.ออสเตรเลีย ได้เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนในความดูแลที่กำลังศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การดูแลจัดการการศึกษาในมิติต่าง ๆ ให้กับนักเรียนใหม่และนักเรียนที่ใกล้สำเร็จการ ศึกษา อีกทั้ง นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาปัญหา อุปสรรค ชีวิตความเป็นอยู่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งการปรับตัวและการบริหารจัดการในการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลภาพรวม

ทีมสนร.ฯได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสถาบัน EduExperts ซึ่งภารกิจหนึ่งคือการเป็นศูนย์รับรองการสอบ TOEFL Centre (certified TOEFL iBT® Test Centre)โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน ETS ประเทศอเมริกา พร้อมทั้งการสอบ SAT (Scholastic Assessment Test) สำหรับการสอบ TOEFL iBT® Test จะเป็นการวัดเพื่อทดสอบความสามารถด้านการใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาวิทยาลัย (reading, listening, speaking and writing skills to perform academic tasks)

University Visit: ณ University of Otago มหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ยังคงสถาปัตยกรรมของอาคาร Registry Building ที่มีความสวยงามและบรรยากาศในแบบฉบับของอังกฤษซึ่งเคยได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Dunedin ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมและการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์ท่ามกลางทิวทัศน์ของเกาะใต้ สิ่งสำคัญมีชื่อเสียงด้าน ความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านการวิจัยซึ่งดึงดูดความสนใจ จากนักศึกษาที่มีศักยภาพระดับสูงจากทั่วทุกภูมิภาคของนิวซีแลนด์และจากต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้นยังมีหลักสูตร Foundation ที่มี คุณภาพสูงอีกด้วย

การประชุมหารือกับสถาบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ College of English สำหรับนักเรียนต่างชาติทั้งในหลักสูตรระยะสั้น/ Summer Course/ การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเน้น การสอบ IELTS ทั้งนี้ ขอขอบคุณ Director Pauline Copland จากสถาบัน ABC College of English และ Manager จากสถาบัน Language Schools New Zealand ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ พี่ๆสนร.ออสเตรเลียได้พบกับเครือข่ายนักเรียนไทยที่เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ เมืองควีนสทาวน์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะด้านภาษาสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นได้แนะนำเชิญชวนนักเรียนเกี่ยวกับการสอบทุนรัฐบาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย สำนักงาน ก.พ. และโอกาสของการเข้ารับราชการอีกด้วย สนร.ออสเตรเลีย ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งนักเรียนทุน/นักเรียน ไทยมีความสุข สนุก เก็บเกี่ยวความรู้จากการเรียนในสิ่งแวดล้อมใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด