ทีมงานสนร.ออสเตรเลีย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน ณ University of Newcastle รัฐ New South Wales

เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค. 62 ทีมงานสนร.ออสเตรเลีย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน ณ University of Newcastle รัฐ New South Wales เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ เพื่อแนะแนวและให้คำปรึกษากับน้องๆนักเรียนในความดูแล

พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยบริเวณกลางเมือง ชื่อเรียกว่า New Space ซึ่งเป็นอาคารแห่งใหม่สร้างขึ้นเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของนักเรียนในยุคปัจจุบัน