ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2561

   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 จำนวน 26 ทุน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 61 สำเนา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ htttp://stscholar.nstda.or.th หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar18

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Tel. +66 2 564 7000 ext 71410-7146 Fax + 662 564 7125
อีเมล์ scholar@nstda.or.th
http://stscholar.nstda.or.th